Đông Tây Promotion Tuyển dụng

Công ty thành viên Đông Tây Promotion đã được thành lập như là công ty đầu tiên mang chương trình trò chơi truyền hình quốc tế vào Việt Nam và cũng là công ty đầu tiên có được bí quyết và kỹ thuật sản xuất nội dung truyền hình với đội ngũ sáng tạo riêng của mình.

Do đó nhu cầu tuyên dụng cuả Đông Tây ngày càng nhiều. Nêú thực sự muốn tham gia vào đôị ngũ sáng tao cuả chúng tôi để cùng đóng gop cho sự phat triển cuả Đông Tây. Hãy quyêt đinh ngay.

Công ty thành viên Đông Tây Promotion đã được thành lập như là công ty đầu tiên mang chương trình trò chơi truyền hình quốc tế vào Việt Nam và cũng là công ty đầu tiên có được bí quyết và kỹ thuật sản xuất nội dung truyền hình với đội ngũ sáng tạo riêng của mình.

Do đó nhu cầu tuyên dụng cuả Đông Tây ngày càng nhiều. Nêú thực sự muốn tham gia vào đôị ngũ sáng tao cuả chúng tôi để cùng đóng gop cho sự phat triển cuả Đông Tây. Hãy quyêt đinh ngay.Nộp đơn